กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉันทนา ทองงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวนิตยา งามวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจันทร์ศิริ มากะเต
ครู คศ.1