อัตลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำสู่ความพอเพียง