เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้  “สวนการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม”