กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายประสพ มณีไสย

นายทิวา ปาราชิตัง
ครูผู้ช่วย