กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายประสพ มณีไสย

นายทิวา ปาราชิตัง
ครูผู้ช่วย