ประถมศึกษา

นางกาญจนา สืบพิลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางภัณณิษา ทองดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางวนิดา มณีไสย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสมัย ทองงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1