กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวขนิษฐา ยิ้มเนียม
ครู คศ.3

นางสาวกุมารี อัษฏานุวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุมิตรา โนมะยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวสุภาวดี อาจจุฬา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวเมษิณี งุมเกาะ
ครูผู้ช่วย