กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวขนิษฐา ยิ้มเนียม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกุมารี อัษฏานุวัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุมิตรา โนมะยา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุภาวดี อาจจุฬา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวเมษิณี งุมเกาะ
ครูผู้ช่วย