ปรัชญา/คำขวัญ
ปรัชญา
เลิศคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานชุมชน
คำขวัญ
สะอาด  มารยาทดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม