ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน 


โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม ( ...อุปถัมภ์ ) เปิดทำการสอนเป็นทางการ
เมื่อวันที่  ๒๖กรกฎาคม พ
.๒๕๑๐(โดยยุบโรงเรียนบ้านอ่างตามี  หมู่ที่ ๘ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี) มีนายศรีสิทธิ์ วาสิกศิริ นายอำเภอศรีมหาโพธิเป็นประธานในพิธี
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๑๓๕คน เป็นนักเรียนชาย  ๘๓คน เป็นนักเรียนหญิง  ๕๒คนนายทองเลื่อน  ภูเดช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม เป็นอาคารเรียน

วันที่  ๑กรกฎาคม  พ.๒๕๑๒ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ซ  จำนวน ๑หลัง  ขนาด  ๙ ๓๖เมตร  จำนวน ๔ห้องเรียน งบประมาณ ๑๓๒,๐๐๐บาท  (ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช๑๐๕/๒๙)

วันที่  ๘ตุลาคม  พ.. ๒๕๑๕ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ข จำนวน ๑หลัง ขนาด  ๙ ๓๖เมตรจำนวน  ๔ห้องเรียนงบประมาณ ๑๓๐,๐๐๐บาท  บ้านพักครูแบบกรมสามัญ จำนวน ๒หลัง  งบประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท

ในปีการศึกษา ๒๕๑๕เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗วันที่ ๘มกราคม พ.๒๕๑๘นายปิ่นศักดิ์  เสนน้อย รักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่ วันที่ ๑๖กรกฎาคม พ.๒๕๑๘นายจำเริญ  ทองสินธุ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ วันที่  ๑ตุลาคม  พ.๒๕๑๙ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ก จำนวน ๑หลังขนาด ๙ ๓๖เมตร จำนวน ๔ห้องเรียน งบประมาณ๒๑๖,๐๐๐บาท

ในปีการศึกษา  ๒๕๒๐ได้ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗เหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖เป็นการศึกษาภาคบังคับ

วันที่ ๑ตุลาคม  พ.. ๒๕๒๐ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน ๑หลัง งบประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑หลัง ขนาด ๗ ๑๗เมตรงบประมาณ  ๒๕,๐๐๐บาท 

วันที่  ๑ตุลาคม  พ.๒๕๒๓ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน  ๑หลัง งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐บาท และสร้างอาคารเรียน แบบ ป. ๑ก  จำนวน  ๑หลังขนาด  ๙ ๓๖เมตร  จำนวน  ๔ห้องเรียน งบประมาณ  ๕๔๐,๐๐๐บาท สร้างห้องสุขา แบบกรมสามัญ  จำนวน  ๑หลัง  ขนาด  ๕ที่นั่ง  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐บาท

วันที่  ๑ตุลาคม  พ.๒๕๒๕ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งจากครูใหญ่ เป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องสุขา  แบบกรมสามัญ จำนวน ๑หลัง ขนาด ๕ที่นั่ง งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐บาท 

วันที่  ๑ตุลาคม  พ.๒๕๓๐ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องสุขาแบบ สปช. ๖๐๑/๒๕๒๖จำนวน  ๑หลัง ขนาด  ๔ที่นั่ง   

วันที่  ๑๕ธันวาคม  พ.๒๕๓๖นายวิโรจน์  แพนลา  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ วันที่  ๙มกราคม  พ.๒๕๔๑ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน

ปีงบประมาณ ๒๕๔๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน ๑ หลัง สองชั้น ใต้ถุนโล่งมีห้องเรียน ๔ ห้องเรียน (เมษายน ๒๕๕๕)ปัจจุบันปรับปรุงใต้ถุนเป็นห้องผู้บริหาร ห้องการเงิน ห้องธุรการ ห้องวิชาการ ห้องเกียรติยศและห้องประชุม

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ นายอลงกรณ์  เขตสกุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ.  ๒๕๕๓  ย้ายอาคาร แบบ ป. ๑ ข. และยกสูง ปรับปรุงใต้ถุนเป็นโรงอาหารและห้องสหกรณ์โรงเรียน

ปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง สองชั้น ใต้ถุนโล่งมีห้องเรียน ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง และบริเวณชั้นล่างจัดเป็นสถานที่กิจกรรม อื่นๆ และเป็นที่ประชุมนักเรียน

ปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับจัดสรรระบบผลิตน้ำดื่ม จากกรมทรัพยากรน้ำ
โดย สส.ชยุต  ภุมมะกาญจนะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี

ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียนที่ประสบเหตุอุทกภัย จำนวน ๓ หลัง โดยปรับปรุงถมยกพื้น ปูกระเบื้อง และยกระดับถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ระยะทาง ประมาณ ๖๐ เมตร

เมษายน  ๒๕๕๕ ปรับปรุง ใต้ถุนอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ หลังที่ ๑ โดยงบแปรญัตติ สมทบกับเงินรายได้จากสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบ กรมสามัญ ๓๐๑/๒๖ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท

ปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  ปรับปรุง สองชั้น ใต้ถุนโล่งมีห้องเรียน ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีนักเรียน ทั้งหมด ๖๑๔ คน  ผู้บริหาร ๑คน  ครู ๒๕ คน และลูกจ้างชั่วคราว ๔ คน