กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอนุกูล เคนโสภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววรรณนิสา พรมเขียว
ครูผู้ช่วย