คหกรรมศาสตร์

นางเอมอร เพ็ชร์รัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2